پارامترهای منحصر به فرد دستگاه سی تی اسکن اسپیرال

پارامترهای منحصر به فرد دستگاه سی تی اسکن اسپیرال(HELICAL CT SCAN PARAMETER)

پیچ(PITCH RATIO)

:عبارست از مسافتی که تخت به ازای چرخش 360 درجه تیوب طی می کند تقسیم بر ضخامت مقطع.یعنی زمانی که ضخامت مقطع10MM ومسافتی که تخت به ازای چرخش360 درجه تیوب طی می کند10MM باشد پیچ برابر 1 می شود.

                      Formula

-هر چه سرعت حرکت تخت بیشتر باشد صورت کسر بیشتر می شود. نسبت پیچ بیشتر از 1 می شود.

-هر چه سرعت حرکت تخت کمتر از ضخامت مقطع باشد نسبت پیچ کمتر از 1 می شود

افزایش و کاهش یچ چه مزایا و معایبی دارد؟

بالاترین کیفیت تصویر را در پیچ(PITCH) 1 داریم.یعنی زمانی که مسافتی که تخت به ازای چرخش 360 درجه تیوب طی می کند و ضخامت مقطع برابر باشند بالاترین کیفیت تصویر را داریم.

شکل یک اسلایس در سی تی کانونشنال و اسپیرال

      

در سی تی اسکن کانونشنال ابتدا وانتهای یک تصویر مانند یک حلقه بسته می باشد.ولی در سی تی اسکن اسپیرال ابتدا و انتهای یک تصویر در یک نقطه قرار نمی گیرند.ومانند یک النگوی شکسته می باشد و دو رویه یک اسلایس با هم موازی نیستند.اگر این حالت اصلاح نشود،این پروفایل غیر مسطح ایجاد ارتیفکت حرکتی می کند و بصورت رگه هایی در تصویر دیده می شود.جهت جلوگیری از این حالت از الگوریتمهای مخصوص بازسازی تصویر استفاده می شود که باعث می شود ابتدا و انتهای یک اسلایس روی هم بیافتد.

                          

در سی تی اسکن اسپیرال نیاز است از الگوریتمهای مخصوص پردازش استفاده کنیم چون تخت حرکت می کند و توسط الگوریتم شکل پروفایل ایجاد شده را بشکل نرمال در می اورد.جهت نیل به این خواسته در دستگاهای مالتی اسلایس از الگوریتمهای مخصوص بازسازی تصویر استفاده می شود.یکی از الگوریتمهای بازسازی تصویر میان یابی(interpolation) می باشد.

میانیابی به این معنیست که بجای اینکه مستقیما ضریب تضعیف خطی یک نقطه را بدست بیاوریم بوسیله الگوریتم ضریب تضعیف نواحی بینابینی را بدست می اوریم.مثلا اگر نقطه ای عدد 3 و نقطه دیگر عدد 5 باشد ممکن است است بگویم بینابین این دو عدد عدد 4 می باشد و یا ممکن است بگویم عدد 2/3 که در این حالت درصد خطا کمتر است و اعداد کمتری بین 3 و 5 قرار دارد.اما زمانی که گفته شود بین عدد 3 و 10 یک عدد بگو درصد خطا بیشتر است و اعداد بیشتری بین 3 و 10 وجود دارد.

نتیجه گیری می شود با افزایش پیچ(pitch)کیفیت تصویر افت می کند.چون حلقه بازتر است و اعداد بیشتری در این نواحی وجود دارد.

تعریف میانیابی: یعنی تخمین و پیش بینی یک مقدار که بین دو مقدار معلوم قرار گرفته است.در سی تی اسکن به دو شکل میانیابی می کنیم.

1-الگوریتم میانیابی خطی 180 درجه

2-الگوریتم میانیابی خطی 360 درجه

در الگوریتم میانیابی خطی 180 درجه.ضریب تضعیف خطی یک نقطه را یا 180 درجه جلوتر از ان نقطه یا 180 درجه عقبتر از ان نقطه می گیریم.و در الگوریتم میانیابی خطی 360 درجه ضریب تضعیف یک نقطه را یا 360 درجه جلوتر و یا 360 درجه عقبتر نسبت به ان نقطه بدست می اوریم.

در واقع می خواهیم بوسیله این الگوریتم یک اسلایس که پروفایل ان مسطح نیست و به شکل یک رینگ شکسته است بصورت مسطح در اوریم.

الگوریتم میانیابی 360 درجه(LINEAR INTERPOLATION 360 DEG)

در میانیابی 360 درجه فاصله دو نقطه بیشتر است وضخامت مقطع متوسط که به تصویر کشیده می شود بیشتر از حالتی است که روی دستگاه انتخاب کرده ایم.مثلا اگر ضخامت مقطع را 5mm انتخاب کنیم توسط این الگوریتم ضخامتی که به تصویر کشیده می شود 12mm می باشدودر این حالت چون حجم وکسل کمتر است(چون سطح مقطع بیشتر شده) باعث کاهش رزولوشن و افزایش SNR وافزایش کنتراست و کاهش نویز می شود.

                   

نویز(NOISE) :تعداد فوتونهایی که در واحد زمان از حجم وکسل خارج می شود.

-هر چه حجم وکسل کمتر باشد،ضخامت مقطع کمتر و متعاقب ان تعداد فوتونهایی که به واحد حجم برخورد می کند کاهش می یابد ونویز افزایش می یابد

- همیشه نویز و رزولوشن در دو جهت عکس می باشند.

-در سی تی اسکن هر چه سطح مقطع یا ضخامت مقطع کوچکتر و ماتریکس سایز بزرگتر باشد رزولوشن بهتر است و نویز بیشتر است البته دستگاه جهت جلوگیری از این حالت بصورت اتوماتیک مقداری MAS را بالا می برد.

-هر چه ماتریکس سایز بزرگتر باشد رزولوشن بهتر است ولی دز بیمار بیشتر است

الگوریتم میانیابی 180 درجه(LINEAR INTERPOLATION 180 DEG)

در این میانیابی ضخامت مقطع متوسط که به تصویر کشیده می شود کمتر از ان مقداری است که روی دستگاه انتخاب کرده ایم.

این نوع میانیابی رزولوشن بهتری می دهدولی چون ضخامت مقطع کوچکتری می دهد نویز بیشتر می شود.وای میانیابی بیشتر در جاهایی که بخواهیم رزولوشن بهتری داشته باشیم استفاده می شود.

/ 0 نظر / 266 بازدید